#1203418 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 37
● Trang Phục: 34
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 37

Skin: 34

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 202,500đ

XEM ACC

450,000đ

CARD 225,000đ

MUA NGAY