#1178246 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 107
● Trang Phục: 116
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 116

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

4,000,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#1170176 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 63
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 80

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

4,000,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY