#990670 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 82
● Trang Phục: 94
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 94

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,872,000đ

XEM ACC

2,600,000đ

CARD 2,080,000đ

MUA NGAY

#981478 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 86
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 86

Skin: 100

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,872,000đ

XEM ACC

2,600,000đ

CARD 2,080,000đ

MUA NGAY

#972026 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 84
● Trang Phục: 102
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 102

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,872,000đ

XEM ACC

2,600,000đ

CARD 2,080,000đ

MUA NGAY

#963756 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 82
● Trang Phục: 88
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 88

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,872,000đ

XEM ACC

2,600,000đ

CARD 2,080,000đ

MUA NGAY