#1105815 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 129
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 129

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,520,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 2,800,000đ

MUA NGAY

#1105812 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 131
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 131

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,520,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 2,800,000đ

MUA NGAY

#1105810 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 104
● Trang Phục: 143
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 104

Skin: 143

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,520,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 2,800,000đ

MUA NGAY