#1074040 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 90
● Trang Phục: 89
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 90

Skin: 89

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1073593 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 90
● Trang Phục: 111
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 90

Skin: 111

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY