#972027 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 83
● Trang Phục: 117
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 117

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,944,000đ

XEM ACC

2,700,000đ

CARD 2,160,000đ

MUA NGAY

#952810 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 83
● Trang Phục: 98
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 98

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,944,000đ

XEM ACC

2,700,000đ

CARD 2,160,000đ

MUA NGAY

#948289 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 87
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 87

Skin: 83

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,944,000đ

XEM ACC

2,700,000đ

CARD 2,160,000đ

MUA NGAY