#1077352 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 77
● Trang Phục: 110
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 77

Skin: 110

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,600,000đ

XEM ACC

5,000,000đ

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY

#1074408 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 107
● Trang Phục: 206
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 206

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,600,000đ

XEM ACC

5,000,000đ

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY