#1113248 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 65
● Trang Phục: 82
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 65

Skin: 82

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1113212 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 67
● Trang Phục: 78
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 67

Skin: 78

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1110263 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 86
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 86

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1110261 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 55
● Trang Phục: 54
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 55

Skin: 54

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1110091 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 53
● Trang Phục: 56
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 53

Skin: 56

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1110088 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 65
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 65

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1110068 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 67
● Trang Phục: 73
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 67

Skin: 73

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1108240 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 67
● Trang Phục: 79
● Bảng Ngọc: 86

Tướng: 67

Skin: 79

Ngọc: 86

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1108227 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 66
● Trang Phục: 59
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 66

Skin: 59

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1096475 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 60
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 65

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1096471 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 60
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 71

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1094941 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 60
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 65

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY