#1074058 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 71
● Trang Phục: 61
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 61

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 648,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 720,000đ

MUA NGAY

#1074055 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 71
● Trang Phục: 57
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 57

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 648,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 720,000đ

MUA NGAY

#1073598 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 73
● Trang Phục: 59
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 73

Skin: 59

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 648,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 720,000đ

MUA NGAY