#1079483 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 72
● Trang Phục: 81
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 81

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 684,000đ

XEM ACC

950,000đ

CARD 760,000đ

MUA NGAY

#1074052 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 74
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 74

Skin: 65

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 684,000đ

XEM ACC

950,000đ

CARD 760,000đ

MUA NGAY

#1074045 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 74
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 74

Skin: 80

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 684,000đ

XEM ACC

950,000đ

CARD 760,000đ

MUA NGAY