#1217620 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 91
● Trang Phục: 113
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 91

Skin: 113

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1210991 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 93
● Trang Phục: 108
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 93

Skin: 108

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY