#1217666 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 42
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 42

Skin: 36

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 198,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 220,000đ

MUA NGAY

#1217664 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 40
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 40

Skin: 15

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 198,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 220,000đ

MUA NGAY

#1217662 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 40
● Trang Phục: 11
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 40

Skin: 11

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 198,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 220,000đ

MUA NGAY

#1217657 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 42
● Trang Phục: 30
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 42

Skin: 30

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 198,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 220,000đ

MUA NGAY

#1217656 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 46
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 46

Skin: 29

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 198,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 220,000đ

MUA NGAY

#1217652 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 41
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 41

Skin: 35

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 198,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 220,000đ

MUA NGAY

#1217649 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 41
● Trang Phục: 24
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 41

Skin: 24

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 198,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 220,000đ

MUA NGAY

#1217646 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 42
● Trang Phục: 24
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 42

Skin: 24

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 198,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 220,000đ

MUA NGAY

#1217643 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 41
● Trang Phục: 37
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 41

Skin: 37

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 198,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 220,000đ

MUA NGAY