#1217648 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 42
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 42

Skin: 35

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 207,000đ

XEM ACC

460,000đ

CARD 230,000đ

MUA NGAY

#1217647 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 42
● Trang Phục: 40
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 42

Skin: 40

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 207,000đ

XEM ACC

460,000đ

CARD 230,000đ

MUA NGAY