#1280044 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 62
● Trang Phục: 74
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 74

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#1280042 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 64
● Trang Phục: 54
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 54

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#1262064 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 64
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 64

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#1259520 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 84

Skin: 69

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#1259518 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 84
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 84

Skin: 84

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#1257172 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 76
● Trang Phục: 75
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 75

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#1232418 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 93
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 93

Skin: 80

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#1231533 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 91
● Trang Phục: 84
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 91

Skin: 84

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#1231527 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 90
● Trang Phục: 94
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 90

Skin: 94

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#1231526 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 90
● Trang Phục: 91
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 90

Skin: 91

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY