#1282032 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 51
● Trang Phục: 45
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 51

Skin: 45

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#1280060 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 110
● Trang Phục: 109
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 110

Skin: 109

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#1280045 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 65
● Trang Phục: 85
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 65

Skin: 85

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#1280043 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 66
● Trang Phục: 68
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 66

Skin: 68

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#1262066 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 82
● Trang Phục: 70
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 70

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#1260962 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 100

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#1260959 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 97
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 80

Skin: 97

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#1259526 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 85
● Trang Phục: 87
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 85

Skin: 87

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY