#1100517 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 107
● Trang Phục: 376
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 376

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 10,080,000đ

XEM ACC

14,000,000đ

CARD 11,200,000đ

MUA NGAY

#1100511 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 107
● Trang Phục: 344
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 344

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 6,120,000đ

XEM ACC

8,500,000đ

CARD 6,800,000đ

MUA NGAY

#1100515 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 98
● Trang Phục: 170
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 98

Skin: 170

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,600,000đ

XEM ACC

5,000,000đ

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY

#1105814 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 107
● Trang Phục: 171
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 171

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,664,000đ

XEM ACC

3,700,000đ

CARD 2,960,000đ

MUA NGAY

#1105815 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 129
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 129

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,520,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 2,800,000đ

MUA NGAY

#1105812 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 106
● Trang Phục: 131
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 131

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,520,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 2,800,000đ

MUA NGAY

#1105810 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 104
● Trang Phục: 143
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 104

Skin: 143

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,520,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 2,800,000đ

MUA NGAY

#1105807 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 104
● Trang Phục: 119
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 104

Skin: 119

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,304,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 2,560,000đ

MUA NGAY

#1105809 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 100
● Trang Phục: 110
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 110

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#1105808 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 100
● Trang Phục: 117
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 117

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#1105803 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 98
● Trang Phục: 103
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 98

Skin: 103

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,944,000đ

XEM ACC

2,700,000đ

CARD 2,160,000đ

MUA NGAY

#1105804 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 93
● Trang Phục: 118
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 93

Skin: 118

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,872,000đ

XEM ACC

2,600,000đ

CARD 2,080,000đ

MUA NGAY

#1105802 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 97
● Trang Phục: 107
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 97

Skin: 107

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#1105798 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 91
● Trang Phục: 102
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 91

Skin: 102

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,728,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,920,000đ

MUA NGAY

#1105800 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 92
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 92

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,584,000đ

XEM ACC

2,200,000đ

CARD 1,760,000đ

MUA NGAY

#1105799 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 91
● Trang Phục: 102
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 91

Skin: 102

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1113236 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 80
● Trang Phục: 77
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 77

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,296,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 1,440,000đ

MUA NGAY

#1113219 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 70
● Trang Phục: 61
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 61

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,000,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#1110096 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 71
● Trang Phục: 78
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 78

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,000,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#1113218 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 71
● Trang Phục: 48
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 48

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,000,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY