#745190 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 95
● Trang Phục: 288
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 95

Skin: 288

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 19,440,000đ

XEM ACC

24,000,000đ

CARD 21,600,000đ

MUA NGAY

#721222 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 95
● Trang Phục: 243
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 95

Skin: 243

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 12,028,500đ

XEM ACC

14,850,000đ

CARD 13,365,000đ

MUA NGAY

#726931 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 90
● Trang Phục: 209
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 90

Skin: 209

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 9,477,000đ

XEM ACC

11,700,000đ

CARD 10,530,000đ

MUA NGAY

#766460 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 68
● Trang Phục: 103
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 103

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 6,885,000đ

XEM ACC

8,500,000đ

CARD 7,650,000đ

MUA NGAY

#649799 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 88
● Trang Phục: 166
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 166

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,645,376đ

XEM ACC

6,969,600đ

CARD 6,272,640đ

MUA NGAY

#667476 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 88
● Trang Phục: 170
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 170

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,645,376đ

XEM ACC

6,969,600đ

CARD 6,272,640đ

MUA NGAY

#671125 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 78
● Trang Phục: 124
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 78

Skin: 124

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,132,160đ

XEM ACC

6,336,000đ

CARD 5,702,400đ

MUA NGAY

#716536 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 73
● Trang Phục: 124
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 73

Skin: 124

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,564,000đ

XEM ACC

4,400,000đ

CARD 3,960,000đ

MUA NGAY

#743254 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 79
● Trang Phục: 136
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 79

Skin: 136

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,240,000đ

XEM ACC

4,000,000đ

CARD 3,600,000đ

MUA NGAY

#614681 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 88
● Trang Phục: 124
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 124

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,175,524đ

XEM ACC

3,920,400đ

CARD 3,528,360đ

MUA NGAY

#713457 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 80
● Trang Phục: 112
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 112

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,078,000đ

XEM ACC

3,800,000đ

CARD 3,420,000đ

MUA NGAY

#713353 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 89
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 89

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,997,000đ

XEM ACC

3,700,000đ

CARD 3,330,000đ

MUA NGAY

#710883 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 90
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 90

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,883,600đ

XEM ACC

3,560,000đ

CARD 3,204,000đ

MUA NGAY

#586703 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 76
● Trang Phục: 118
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 118

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,822,688đ

XEM ACC

3,484,800đ

CARD 3,136,320đ

MUA NGAY

#635687 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 83
● Trang Phục: 109
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 109

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,258,150đ

XEM ACC

2,787,840đ

CARD 2,509,056đ

MUA NGAY

#635685 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 76
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,117,016đ

XEM ACC

2,613,600đ

CARD 2,352,240đ

MUA NGAY

#713460 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 78
● Trang Phục: 108
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 78

Skin: 108

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,106,000đ

XEM ACC

2,600,000đ

CARD 2,340,000đ

MUA NGAY

#715650 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 45
● Trang Phục: 56
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 45

Skin: 56

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,025,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 2,250,000đ

MUA NGAY

#763368 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 67
● Trang Phục: 110
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 67

Skin: 110

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,025,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 2,250,000đ

MUA NGAY

#713459 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 79
● Trang Phục: 89
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 79

Skin: 89

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,782,000đ

XEM ACC

2,200,000đ

CARD 1,980,000đ

MUA NGAY