#415784 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 145
● Trang Phục: 937
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 145

Skin: 937

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 22,400,000đ

XEM ACC

CARD 28,000,000đ

MUA NGAY

#523438 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 59
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 59

Skin: 83

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,800,000đ

XEM ACC

CARD 3,500,000đ

MUA NGAY

#523439 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 65
● Trang Phục: 87
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 65

Skin: 87

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,800,000đ

XEM ACC

CARD 3,500,000đ

MUA NGAY

#530726 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 67
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 67

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,840,000đ

XEM ACC

CARD 2,300,000đ

MUA NGAY

#530725 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 62
● Trang Phục: 68
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 68

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#460917 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 62
● Trang Phục: 51
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 51

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,400,000đ

XEM ACC

CARD 1,750,000đ

MUA NGAY

#347072 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 43
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 42

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#321708 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 34
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 34

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#440944 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 43
● Trang Phục: 32
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 32

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#369954 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 35
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#369948 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 43
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 39

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#271584 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 37
● Trang Phục: 43
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 37

Skin: 43

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#347062 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 51
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 51

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#347061 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 51
● Trang Phục: 44
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 51

Skin: 44

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#365552 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 36
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 36

Skin: 42

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#347073 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 45
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 45

Skin: 36

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,160,000đ

XEM ACC

CARD 1,450,000đ

MUA NGAY

#347068 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 42
● Trang Phục: 41
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 42

Skin: 41

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,160,000đ

XEM ACC

CARD 1,450,000đ

MUA NGAY

#526398 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 60
● Trang Phục: 58
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 58

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,160,000đ

XEM ACC

CARD 1,450,000đ

MUA NGAY

#414753 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 31
● Trang Phục: 45
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 45

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#359666 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 31
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY