#991967 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 91
● Trang Phục: 135
● Bảng Ngọc: 86

Tướng: 91

Skin: 135

Ngọc: 86

Giảm giá: 0%

ATM 4,377,600đ

XEM ACC

6,080,000đ

CARD 4,864,000đ

MUA NGAY

#965530 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 92
● Trang Phục: 110
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 92

Skin: 110

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,520,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 2,800,000đ

MUA NGAY

#956163 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 97
● Trang Phục: 119
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 97

Skin: 119

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,448,000đ

XEM ACC

3,400,000đ

CARD 2,720,000đ

MUA NGAY

#954084 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 92
● Trang Phục: 103
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 92

Skin: 103

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,376,000đ

XEM ACC

3,300,000đ

CARD 2,640,000đ

MUA NGAY

#950184 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 94
● Trang Phục: 108
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 94

Skin: 108

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,304,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 2,560,000đ

MUA NGAY

#965529 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 89
● Trang Phục: 103
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 89

Skin: 103

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#966659 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 81
● Trang Phục: 94
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 81

Skin: 94

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,016,000đ

XEM ACC

2,800,000đ

CARD 2,240,000đ

MUA NGAY

#948289 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 87
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 87

Skin: 83

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,944,000đ

XEM ACC

2,700,000đ

CARD 2,160,000đ

MUA NGAY

#952810 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 83
● Trang Phục: 98
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 98

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,944,000đ

XEM ACC

2,700,000đ

CARD 2,160,000đ

MUA NGAY

#972027 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 83
● Trang Phục: 117
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 117

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,944,000đ

XEM ACC

2,700,000đ

CARD 2,160,000đ

MUA NGAY

#963756 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 82
● Trang Phục: 88
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 88

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,872,000đ

XEM ACC

2,600,000đ

CARD 2,080,000đ

MUA NGAY

#981478 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 86
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 86

Skin: 100

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,872,000đ

XEM ACC

2,600,000đ

CARD 2,080,000đ

MUA NGAY

#972026 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 84
● Trang Phục: 102
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 102

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,872,000đ

XEM ACC

2,600,000đ

CARD 2,080,000đ

MUA NGAY

#990670 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 82
● Trang Phục: 94
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 94

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,872,000đ

XEM ACC

2,600,000đ

CARD 2,080,000đ

MUA NGAY

#954089 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 80
● Trang Phục: 79
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 79

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,836,000đ

XEM ACC

2,550,000đ

CARD 2,040,000đ

MUA NGAY

#963758 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 85
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 85

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#965522 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 83
● Trang Phục: 73
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 73

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#942608 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 80
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 100

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,728,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,920,000đ

MUA NGAY

#950173 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 80
● Trang Phục: 70
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 70

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,728,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,920,000đ

MUA NGAY

#955279 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 85
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 84

Tướng: 85

Skin: 65

Ngọc: 84

Giảm giá: 0%

ATM 1,656,000đ

XEM ACC

2,300,000đ

CARD 1,840,000đ

MUA NGAY