#1217621 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 81
● Trang Phục: 122
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 81

Skin: 122

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,575,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 1,750,000đ

MUA NGAY

#1217620 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 91
● Trang Phục: 113
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 91

Skin: 113

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1210991 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 93
● Trang Phục: 108
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 93

Skin: 108

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1217619 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 93
● Trang Phục: 104
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 93

Skin: 104

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1217695 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 44
● Trang Phục: 41
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 44

Skin: 41

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 432,000đ

XEM ACC

480,000đ

CARD 480,000đ

MUA NGAY

#1217676 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 42
● Trang Phục: 33
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 42

Skin: 33

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217688 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 42
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 42

Skin: 19

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217672 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 40
● Trang Phục: 33
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 40

Skin: 33

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217667 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 43
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 43

Skin: 39

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217684 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 41
● Trang Phục: 28
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 41

Skin: 28

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217682 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 44
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 44

Skin: 36

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217678 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 40
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 40

Skin: 18

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217670 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 48
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 48

Skin: 19

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217685 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 40
● Trang Phục: 30
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 40

Skin: 30

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217681 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 45
● Trang Phục: 52
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 45

Skin: 52

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217691 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 41
● Trang Phục: 38
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 41

Skin: 38

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217674 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 41
● Trang Phục: 40
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 41

Skin: 40

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217680 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 40
● Trang Phục: 28
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 40

Skin: 28

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217668 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 48
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 48

Skin: 36

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY

#1217679 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 40
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 40

Skin: 18

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 396,000đ

XEM ACC

440,000đ

CARD 440,000đ

MUA NGAY