#925390 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 99
● Trang Phục: 160
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 99

Skin: 160

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,600,000đ

XEM ACC

5,000,000đ

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY

#925389 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 96
● Trang Phục: 159
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 96

Skin: 159

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,600,000đ

XEM ACC

5,000,000đ

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY

#924999 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 62
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 88

Tướng: 62

Skin: 65

Ngọc: 88

Giảm giá: 0%

ATM 3,240,000đ

XEM ACC

4,500,000đ

CARD 3,600,000đ

MUA NGAY

#937262 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 72
● Trang Phục: 76
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 76

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,000,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#937290 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 61
● Trang Phục: 73
● Bảng Ngọc: 8

Tướng: 61

Skin: 73

Ngọc: 8

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#941248 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 62
● Trang Phục: 63
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 63

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#941240 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 63
● Trang Phục: 68
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 68

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#937288 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 63
● Trang Phục: 60
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 60

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 540,000đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 600,000đ

MUA NGAY

#937291 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 61
● Trang Phục: 59
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 59

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 540,000đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 600,000đ

MUA NGAY

#940875 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 63
● Trang Phục: 68
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 68

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 540,000đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 600,000đ

MUA NGAY

#937297 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 63
● Trang Phục: 41
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 41

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 525,600đ

XEM ACC

730,000đ

CARD 584,000đ

MUA NGAY

#941247 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 61
● Trang Phục: 46
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 46

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

700,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#937264 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 60
● Trang Phục: 45
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 45

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

700,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#941244 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 61
● Trang Phục: 56
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 56

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

700,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#937269 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 64
● Trang Phục: 47
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 47

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

700,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#937295 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 61
● Trang Phục: 46
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 46

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

700,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#937278 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 60
● Trang Phục: 48
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 48

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

700,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#941245 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 63
● Trang Phục: 54
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 54

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

700,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#941249 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 61
● Trang Phục: 50
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 50

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

700,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#940879 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 61
● Trang Phục: 56
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 56

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

700,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY